METODOLOGIE PRIVIND SELECŢIA PARTICIPANŢILOR – CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE – LA ACTIVITĂŢILE TRANSNAŢIONALE ŞI VIZITELE DE STUDIU (A7) DIN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/157/1.3/S/140877

 

Proiectul POSDRU/157/1.3/S/140877, „e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, cofinanţatdin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, oferă cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, programe de formare continuă acreditate şi posibilitatea de a participa la vizitele de studiu privind designul programelor de formare în educaţia incluzivă.

Desemnarea participanţilor, cadre didactice din învățământul universitar,  se va face conform prevederilor prezentei metodologii şi presupune parcurgerea a două etape:

 • etapa I – în cadrul căreia se selectează participanţii care îndeplinesc cumulativ două criterii de eligibilitate şi care vor putea intra în etapa a II-a.
 • etapa a II-a – în cadrul căreia se evaluează candidaţii prin aprecierea gradului de implicare şi a performanţei fiecăruia în cele două programe de formare continuă parcurse – PEDAGOG DE RECUPERARE respectiv DEZVOLTATOR DE E-LEARNING şi se analizează / evaluează calitatea scrisorii de intenţie şi a eseului structurat.
 1. ETAPE DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR LA ACTIVITĂŢILE TRANSNAŢIONALE ŞI VIZITELE DE STUDIU

ETAPA I – Aplicarea criteriilor de eligibilitate
Participanţii din grupul ţintă al proiectului sunt eligibili pentru activităţile transnaţionale şi vizitele de studiu  prevăzute în A7 dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. au răspuns afirmativ la întrebarea: “Doriţi să candidaţi la procesul de selecţie în vederea participării la activităţile A7” din chestionarul privind aşteptările cursanţilor, completat în cadrul activităţii A6;
 1. au obţinut minim media generală 9 (nouă) la evaluarea finală, pentru fiecare program de formare

ETAPA a II-a  – Evaluarea candidaţilor

Participanţii declaraţi eligibili în urma selecţiei din prima etapă vor putea intra în concurs, putând să acumuleze un maxim de 80 de puncte (rezultate din aprecierea gradului de implicare şi a performanţei fiecărui candidat în cele două programe de formare continuă parcurse şi a calităţii scrisorii de intenţie şi a eseului structurat).

II.1. Evaluarea gradului de implicare şi a performanţei fiecărui candidat în cele două programe de formare continuă  parcurse în cadrul proiectului,  PEDAGOG DE RECUPERARE şi DEZVOLTATOR DE E-LEARNING – total maxim  – 46 puncte repartizate pe două criterii:

 1. Prezenţa cursanţilor  – maxim 12 puncte (6 puncte pentru PEDAGOG DE RECUPERARE şi 6 puncte pentru DEZVOLTATOR DE E-LEARNING)
 2. Media generală obținută la evaluarea finală pentru cele două programe de formare – maxim 34 puncte  (17 puncte pentru PEDAGOG DE RECUPERARE şi 17 puncte pentru DEZVOLTATOR DE E-LEARNING)

II.2. Scrisoare de intenţie privind participarea la stagiul practic din vizita de studiu – maxim 14 puncte.  Scrisoarea va avea 1 pagină şi se va realiza conform formatului prezentat în anexa 1.

II.3. Eseu structurat cu tema: „Utilizarea integrată a teoriei şi metodologiei TIC (DEZVOLTATOR DE E-LEARNING) şi MEPD (PEDAGOG DE RECUPERARE)  în cazul studenţilor cu dizabilităţi” – maxim 20 de puncte.  Eseul va avea 3 pagini şi se va realiza conform formatului prezentat în anexa 1.

 1. PREVEDERI PROCEDURALE
 • Componenţa comisiei de selecţie a participanţilor pentru A7 va fi stabilită prin decizia managerului/liderului partener de proiect.
 • Nerespectarea termenelor din calendar sau a celorlalte prevederi din prezenta metodologie conduce la respingerea candidaţilor.
 • Scrisoarea de intenţie şi eseul structurat sunt integrate într-un singur document, care se va redacta în formatul prezentat în anexa 1; se vor utiliza caractere font TNR 11, spaţiat la 1 rând; documentul se va transmite în format PDF,  vizite.transnationale@e-mentorat.ro (pentru grupele de cursanţi formate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) şi pe adresa de email evaluare.ementor@gmail.com (pentru grupele de cursanţi formate la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi).

            Calendarul selecţiei participanţilor pentru vizita de studiu din Palma de Mallorca, Spania:

Până în 31 august 2015 Anunțarea candidaţilor eligibili privind selecția pentru transmiterea scrisorii de intenție și a eseului
1 – 6 septembrie 2015 Transmiterea în format PDF a scrisorii de intenţie şi a eseului structurat, la adresele de e-mail  indicate în metodologie la punctul B.
7 – 9 septembrie 2015 Evaluarea candidaţilor conform criteriilor din Etapa a II-a.
9 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor privind candidaţii selectaţi pentru vizita de studiu.

 Anexa 1

Print Friendly