Teme de formare și unități de competență pentru programul de formare
“Utilizarea instrumentelor TIC în predare”

 
 

Temele de formare ale programului

Programul propus răspunde obiectivelor strategiei Europa 2020, facilitând „creșterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere” și „creșterea favorabilă incluziunii” prin contribuția la utilizarea mai largă a tehnologiilor digitale în activitatea didactică.

Scopul programului constă în dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal referitoare la utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în concordanță cu obiectivul general al proiectului strategic POSDRU – “eMentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, ID: 140877. Acest proces este necesar pentru asigurarea unui învăţământ adecvat cerințelor specifice societății informaționale, devenind eficient prin transferul de competenţe de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului didactic.

Cursul este structurat în 6 module, fiecare modul având ca scop dezvoltarea de competențe specifice în utilizarea instrumentelor TIC în predare. Cele șase module sunt:

 • Procesarea textelor: aplicația Microsoft Word;
 • Calculul tabelar: aplicația Microsoft Excel;
 • Crearea online a conținutului educațional – Google Docs;
 • Platforma de e-learning Moodle;
 • Realizarea prezentărilor profesionale cu Microsoft Power Point și Prezi;
 • Navigarea pe Web și proiectarea paginilor Web statice.

 

Obiectivele programului

Obiectivele generale ale programului de formare sunt:

 • Însuşirea noţiunilor și metodelor specifice utilizării instrumentelor TIC și resurselor digitale în activitatea didactică;
 • Integrarea competențelor TIC cu cele didactice în scopul îmbunătățirii calității activităților de predare și evaluare;
 • Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a instrumentelor TIC și de aplicare în activitatea didactică a unor metode orientate cu precădere către elevii cu dizabilități.

 

Competenţe generale

Competențele generale ale programului de formare sunt:

 • Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a principalelor concepte teoretice și instrumente specifice tehnologiei informației și comunicațiilor.
 • Proiectarea conţinutului didactic şi a evaluării utilizând instrumente TIC.
 • Cunoaşterea şi adoptarea strategiei didactice care să permită utilizarea eficientă a instrumentelor TIC şi mijloacelor didactice auxiliare în procesul instructiv-educativ.
 • Utilizarea funcționalităților de bază specifice programelor pentru procesarea textului, de calcul tabelar, editare a prezentărilor și a fotografiilor.
 • Utilizarea unor programe de căutare și accesare a informațiilor disponibile în mediul virtual și de comunicare prin poșta electronică. Proiectarea și elaborarea paginilor web statice.
 • Cunoașterea și familiarizarea cu modul de operare aferent platformelor de învățare electronice, care permit accesul la sistemul educațional al elevilor cu dizabilități.

Concordanţa obiectivelor cu activităţile şi utilitatea ofertei de program este prezentată în tabelul următor:

Obiective Activităţi Utilitate
Însuşirea noţiunilor și metodelor specifice utilizării instrumentelor TIC și resurselor digitale în activitatea didactică
 • prezentarea noţiunilor fundamentale specifice TIC;
 • prezentarea funcționalităților practice specifice programelor de procesare de text și calcul tabelar;
 • elaborarea unor aplicații didactice de tip multimedia;
 • prezentarea modalităților practice de elaborare a unei pagini web statice;
 • realizarea unor exemple aplicative;
 • dezvoltarea abilităților și competențelor în scopul eficientizării activităților didactice utilizând instrumente TIC;
 • valorificarea avantajelor create în urma utilizării instrumentelor TIC în procesele de predare și evaluare.
Integrarea competențelor TIC cu cele didactice în scopul îmbunătățirii calității activităților de predare și evaluare.
 • restructurarea modului de predare și evaluare în vederea optimizării lui prin integrarea instrumentelor TIC;
 • evidențierea funcționalităților practice specifice programelor ce permit realizarea prezentărilor;
 • elaborarea conținutului educațional integrând intrumentele TIC.
 • însușirea modalităților practice de integrare și utilizare a instrumentelor TIC în educație;
 • identificarea unor oportunități referitoare la adaptarea conținutului educațional la cerințele “EdTech”.
Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a unor metode și instrumente TIC în activitatea didactică, orientată cu precădere către elevii cu dizabilități
 • prezentarea unor instrumente TIC dedicate lucrului cu elevii cu dizabilități;
 • prezentarea modalităților de transmitere a materialelor didactice prin intermediul platformelor ce permit lucrul la distanță;
 • realizarea și prezentarea unor exemple aplicative concrete referitoare la încărcarea și vizualizarea conținutului educațional specific prin intermediul platformelor electronice dedicate.
 • optimizarea predării utilizând instrumente TIC;
 • folosirea  instrumentelor TIC specifice în lucrul cu elevii cu dizabilități.
Print Friendly